KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 10

Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (toliau – ŽRVVG) kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos Šventosios žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija 2016-2023 m. (toliau – VPS) priemonę ,,Žvejybos sektoriaus atstovų bendradarbiavimas įvairinant ekonominę veiklą“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1) :

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021-03-25 9 val. iki 2021-04-24 17 val. Paraiškos priimamos adresu Mokyklos g. 62, LT-00340 Palanga darbo dienomis: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., informavus tel. 8 611 46462.

Remiamos veiklos: investicijos į laivą, žūklės turizmas, maitinimo ir apgyvendinimo paslaugos, šviečiamoji ir/ar kultūrinė ir kitos su žvejyba susijusios veiklos.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Labai maža arba maža įmonė (taip kaip apibrėžia LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas); fizinis asmuo, ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus, įregistravę žuvininkystės veiklą Šventosios ŽRVVG teritorijoje ir viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija ar kita asociacija, viešoji įstaiga, kurių steigėjas nėra savivaldybė, įregistravę veiklą Šventosios ŽRVVG teritorijoje.

Vietos projektų paraiškos priimamos iš pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai Šventosios ŽRVVG būstinėje adresu Mokyklos g. 62, LT-00340 Palanga (informavus tel. 8 611 46462).

Vietos projektų paraiškos pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) ir pavėluotai yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos. Vietos projektų paraiškų pareiškėjai apie tai informuojami per 5 (penkias) darbo dienas.