APIE MUS


Įsteigimo data 2013 m. liepos mėn. 24 d. (steigiamojo susirinkimo protokolas, steigimo sutartis, registracijos pažymėjimas Šventosios ŽRVVG būstinėje).

Šventosios ŽRVVG būstinės vieta Palangos m. sav. Palangos m. Mokyklos g. 62 K3-35. Šventosios ŽRVVG jungia 14 narių. Iš jų 43 proc. atstovauja pilietinę visuomenę, 35 proc. – verslą, 22 proc. – vietos valdžią. Pagal Šventosios ŽRVVG įstatus aukščiausias ŽRVVG valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas, kuris keturių metų kadencijai renka ŽRVVG valdybą (kuri iš savo narių renka valdybos pirmininką) ir ŽRVVG pirmininką. Pagrindiniai Šventosios ŽRVVG veiklos tikslai:
 • Rengti ir įgyvendinti vietos plėtros strategiją finansuojamą iš Europos jūrinių reikalų ir žuvininkystės fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto, kurioje būtų nustatyti žvejybos ir akvakultūros regiono plėtros prioritetai, tikslai, priemonės jiems pasiekti;
 • žuvininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas;
 • ekonominės veiklos pertvarkymas, keitimas, ypač skatinant ekologinį turizmą;
 • žuvininkystės produktų vertės didinimas;
 • mažos apimties žuvininkystei ir turizmui skirtos infrastruktūros bei paslaugų rėmimas;
 • žuvininkystės regionų aplinkos saugojimas, gyvenvietės, kurioje vykdoma žuvininkystės veikla, atnaujinimas ir plėtra bei gamtos ir architektūros paveldo saugojimas ir stiprinimas;
 • gamybos potencialo žuvininkystės sektoriuje, kai jam padaroma žala dėl stichinių arba pramoninių nelaimių, atkūrimas;
 • žuvininkystės regionuose veikiančių grupių tarp regioninio ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo skatinimas;
 • gebėjimų įgijimas žuvininkystės regionų plėtros strategijos rengimui bei jos įgyvendinimo palengvinimui;
 • žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymas.
Įstojimo į  Šventosios ŽRVVG asociaciją sąlygos - Kviečiame juridinius asmenis, atstovaujančius bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas, asocijuotas verslo struktūras ir (ar) įmones susipažinti su asociacijos įstatais ir tapti asociacijos nariais bei dalyvauti Šventosios  žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės   veikloje. Prašymus tapti asociacijos nariais reikia adresuoti asociacijos pirmininkui ir teikti  adresu Mokyklos g. 62, 3K-35, Palanga. Kartu su prašymu pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:
 1. Juridinio asmens, asociacijos registravimo pažymėjimo kopiją. Pastaba: Juridinis asmuo turi būti registruotas Palangos mieste.
 2. Protokolo išrašą, įgaliojimą arba kitą dokumentas, kuriuo konkretus asmuo yra paskirtas atstovauti asmeniui.
 3. Juridinio asmens vykdomos veiklos aprašymą laisva forma. Aprašyme turi būti pateikta informacija apie juridinio asmens narių/dalyvių skaičių, juridinio asmens vykdomas veiklas.