ŠVENTOSIOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 m.

 

Asociacija Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (ŠŽRVVG) pradeda įgyvendinti ŠVENTOSIOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ 2016-2023 m. ŠŽRVVG savo veiklą grindžia žuvininkystės bendruomenės, verslo ir valdžios įtraukimu į Šventosios žuvininkystės regiono plėtros procesus. ŠŽRVVG veiklos tikslai ir rezultatai nukreipti į regiono ekonomikos pažangą, gyventojų užimtumo didinimą bei darnaus vystymosi užtikrinimą.

ŠŽRVVG kviečia vietos bendruomenių, verslo ir valdžios atstovus aktyviai dalyvauti, įgyvendinant vietos plėtros strategijoje numatytus prioritetus ir priemones ir teikti paraiškas paramai gauti vietos projektams. Daugiau informacijos apie ŠŽRVVG, Vietos plėtros strategiją, jos įgyvendinimo priemones, reikalavimus pareiškėjas, kvietimus teikti paraiškas vietos projektams įgyvendinti rasite www.sventosioszrvvg.lt.

Šventosios žuvininkystės regiono vietos plėtros strategijos prioritetai ir priemonės

 

I prioritetas: Regiono ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas
Priemonė:

Žvejybos sektoriaus atstovų bendradarbiavimas įvairinant ekonominę veiklą

Numatoma remti investicijas į laivą, žūklės turizmą, maitinimo ir apgyvendinimo paslaugas, šviečiamąją ir/ar kultūrinę ir kitas su žvejyba susijusias veiklas.

 

Priemonė:

Žvejybos verslo gyvybingumo didinimas, kuriant palankią žvejybos verslui aplinką

Numatoma formuoti palankią verslo aplinką, užtikrinant  Šventosios valstybinio jūrų uosto išplaukos kanalo funkcionavimą.

 

Priemonė:

Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas

Numatoma remti investicijas, reikalingas žuvų laimikio pirminiam apdirbimui atlikti ir tiesioginei prekybai organizuoti (patalpos, įrengimai ir įranga, kitos projektui įgyvendinti būtinos išlaidos).
II prioritetas: Prielaidų įsidarbinimo galimybių didinimui ir tvariai regiono plėtrai sudarymas
Priemonė:

Žvejams reikalingos infrastruktūros kūrimas

Numatoma sukurti tinkamas ir kokybiškas sąlygas žvejams žvejybai reikalingos įrangos laikymui, jų sugaunamo laimikio apdirbimui ir prekybai.
Priemonė:

Regioninių žvejybos tradicijų puoselėjimas

Numatoma remti tradicinių regionui renginių, mugių, edukacinių programų, susijusių su amatais, bei kitų veiklų organizavimą ir vykdymą.