Asociacija “Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė” rengia Šventosios ŽVVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategiją

Projekto įgyvendinimo planas Nr.31SR-23-02-K-007-PR001

Pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“, kuri yra finansuojama iš Europos sąjungos ir LR valstybės biudžeto lėšų.