Pasirašytas ketinimų protokolas

2017 m. lapkričio 24 d. Šventosios ŽRVVG pasirašė ketinimų bendradarbiauti protokolą su dar trimis partneriais – Alytaus rajono vietos veiklos grupė, Druskininkų vietos veiklos grupė ir Märkische Seen Local Action Group (Vokietija).

Pagrindinis bendradarbiavimo tikslas keistis patirtimi, susijusia su projektų įgyvendinimu pagal programą Leader, tokiose srityse: lėto turizmo vystymas, įtraukiant vietos bendruomenes, vietines partnerystės tinklų kūrimas ir savanorystės skatinimas, kultūriniai, švietėjiški ir sportiniai mainai, jaunimo ir jaunų žmonių verslumo ugdymas, ekologijos ir sveikos gyvensenos idėjų sklaida, vietos maisto iniciatyvų kūrimas ir vietos verslo įpaslauginimas.

2017 m. lapkričio 30 d. buvo pateikta paramos paraiška gauti techninę parama tarptautinio bendradarbiavimo projektui inicijuoti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,LEADER” veiklos sritį ,,VVG bendardarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas”.